Hakemus killan yrityssuhdevastaavaksi 2023 // Application for Head of Corporate Relations 2023

Rakkaat kiltalaiset,

Mikä jäbä tää nyt on?

Olen Lucas Käldström, 3,5 vuoden DSD-opiskelija ja tällä hetkellä killan rahastonhoitaja. Haen yrityssuhdevastaavaksi 25-vuotisjuhlakaudelle 2023.

Opinnoissani aion valmistua DSD:ltä kandiksi noin kahden kuukauden päästä. Keväällä suunnitelmissani on siirto Computer Science-maisteriohjelmaan Algorithms, Logic and Decisions-pääaineeseen. Pysyn kuitenkin uskollisena violeteille väreilleni, ja miten voisin todistaa tämän paremmin kuin käyttää kykyjäni hallituksessa vielä tulevana vuonna?

Rahisvuoden aikana olen pitänyt lupaukseni, jotka olivat hakemuksessani ja vuoden aikana olen lisäksi keksinyt muita parannuksia, kuten taloustoimikunnan perustaminen ja mm. tulorekisterin ja kide.appin täys-käyttöönotto.

Account Managerina yrityssuhdetoimikunnassa olen tänä vuonna onnistunut allekirjoittamaan neljä uutta yritystä yhteistyöhön, neuvottelemalla killalle noin 16000€ lisätuloa, mikä on lähes kolmannes budjetoidusta tavoitteestamme 51000€.

Opintojeni ja kiltatoimintani lisäksi olen pilvipalvelujen konsultti. Yrittäjänä minulla on luonnollisesti ollut paljon erilaisia ​​hattuja samanaikaisesti, mm. myynti-, verkosto-, kirjanpito- ja lakiasiat teknisen toimituksen lisäksi. Tästä on syntynyt käytännön taitoja, joista on hyötyä tähän tehtävään, mutta odotan innolla uusien taitojen oppimista, työkalulaatikossani olevien työkalujen hienosäätöä ja yhteistyötä sekä yhdessäoloa teidän kanssanne, rakkaat kiltalaiset.

Minulla ei ollut verkostoa Helsingissä ennen vuotta 2017 (olen Pietarsaaresta kotoisin) kun aloitin askel askeleelta rakentamaan sellaista erilaisten verkostoitumistapahtumien kautta. Mutta en vain osallistunut muiden tapahtumiin, vaan rakensin myös omia alustojani tech/cloud-skenelle, kuten Kubernetes Finland ja Cloud Native Nordics. Olen myös työskennellyt konsulttitoimistoni kautta suurille ja pienille yrityksille, joista merkittävin on yhdysvaltalais-brittiläinen startup Weaveworks kansainvälisessä “cloud native”-yhteisössä.

Mikä on yrityssuhdefilosofiani?

Näen AS:n linkkinä yliopisto- ja yritysmailmaan välillä. Koen että AS:lla on kaksi eri “asiakastyyppiä”: a) killan jäsenet ja b) yritykset, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Yrityssuhdetoimikunnan tehtävänä on helpottaa kommunikointia killan jäsenten ja yrityskumppaneiden välillä.

Otetaan esimerkki tästä alla.

Killan jäsenet tarvitsevat

 • identiteetin ja yhteisön

 • suuntautumisen yliopisto-elämään

 • mahtavia tapahtumia, joihin osallistua

 • ja paljon muuta, mitä kilta tai muut yhdistykset tarjoavat

 • ja näiden lisäksi myös resursseja ja ammatillista verkostoa, jotta pärjää paremmin Otaniemen ulkopuolella

Yritykset puolestaan tarvitsevat

 • työntekijöitä – tietoteollisuuden elinehto niin tänään kuin huomennakin
 • jatkuvasti employer-branding markkinointi
 • näkemystä opiskelijoiden mieltymyksiin ollakseen kilpailukykyisiä työnantajia
 • tapoja vinkata opiskelijoille, mitä teknologioita kannattaa opiskella (esim. web-frameworkit oli viimeksi laskemallani n. 162547, miten valitsen oikean opiskeluun?), jotta heillä on oikeaa osaamista saatavilla markkinoilla

Tämä tarkoittaa, että AS ei myy “vain” sponsorointia, haalarilogoja tai excuja, vaan ollaan jatkuvasti killan jäsenten ja yritysten matchmaker.

Mitä haluan kehittää?

Vaikka yrityssuhteet ovat jo hyvällä tasolla, on aina parantamisen varaa. Jotkut mielessäni pyörineistä ajatuksista ovat seuraavat:

 1. Parantaa palvelujemme löydettävyyttä ja ymmärrettävyyttä

  • Brändiuudistus: Etsiä yhteinen teema visuaaliselle materiaalillemme ja sopimuksillemme
  • Luoda myyntilehtinen palveluistamme
  • Tarkistaa ysvi-verkkosivustomme ja kääntää se englanniksi
  • Tehdä tiivistä yhteistyötä tapahtumajärjestelytoimikuntien, kuten fuksi-, kulttuuri-, hupi-, rrRankka- ja AS25-toimikuntien kanssa etsiäksemme mahdollisuuksia kumppaneillemme ja mahdollistaa riittävät varat kattavaan kiltatoimintaan
 2. Streamlineaa Account Managerien (yrityssuhdetoimikunnan jäsenien) tehtävä (rakastan virallistamista!!)

  • Luoda “mallipankki” myyntiviestintää varten
  • Järjestää kouluttava myyntiworkshop vuoden alussa
  • Ottaa käyttöön ammattimainen CRM (Customer Relationship Management)-ohjelmaa, esim. HubSpot
  • Kehittää allekirjoitusprosessimme (joka on nyt hieman sekava) ottamalla käyttöön digitaalinen allekirjoitusratkaisu, kuten Visma Sign tai Procountor Allekirjoitus
  • Luoda Google Forms-lomake, johon kumppanit voivat helposti lähettää materiaalit AS Jobs-Telegram-kanavallemme
  • Poistaa vanha sähköposti-rekrytointikanava kun on mahollista
  • Kerätä keskitetty lista kumppaneidemme yhteyshenkilöistä, joihin killan jäsenet voivat olla suoraan yhteydessä, jos he ovat kiinnostuneita hakemaan työpaikkaa kyseiseen yritykseen

Rahis-hakemuksessani listasin vain kolme tehtävää, joita haluaisin parantaa varmistaakseni, että pystyn pitämään lupaukseni.

Tällä kerralla haluan esittää kaikki kehitysideat alusta lähtien, ja sitten poimitaan asiat tärkeysjärjestyksessä ja toimikunnan jäsenten halukkuuden mukaan. Tämä tarkoittaa, että en voi luvata, että saamme kaikki nämä valmiiksi vuoden aikana, mutta osan niistä varmasti.

Roomaa ei rakennettu päivässä eikä vuodessa. Tärkeintä on kuitenkin määritellä selkeät tavoitteet, joita kohti voimme pyrkiä ajan myötä.

Miten johdan yrityssuhdetoimikuntaa?

Vaikka rakastankin myyntiä ja verkostoitumista, roolini yrityssuhdetoimikunnan johtajana on ennen kaikkea toimia Account Managerien mahdollistajana ja varmistaa, että he voivat keskittyä pitämään yhteistyökumppanimme tyytyväisinä.

Ammattimaisten ohjelmistojen (kuten HubSpot ja Visma Sign), selkeiden myyntiprosessien ja tehokkaan viestinnän avulla pyrin johtamaan toimikuntaa tehokkaasti ja niin, että se on kivaa myös toimikunnan jäsenille.

Kirjoittamalla tähän foorumiviestiin yksityiskohtaiset suunnitelmat vuodelle (jos minut valitaan) toivon pystyväni hallitsemaan selkeästi toimikuntaan hakevien odotuksia ja auttamaan innostamaan toimintaamme.

Toivotan myös vain englantia puhuvat lämpimästi tervetulleeksi toimikuntaan.

CV:

2016: Perustin oman IT-konsulttiyritykseni
2017: Startup freelancerina, Kubernetes Finlandin meetup-luominen
2018: Kubernetes avoimen lähdekoodin yhteisön johtaminen
2019: Cloud Native Nordics-yhteisön luominen, DSD fuksi
2020: AS & TF ISO
2021: AS & TF ISO, TF Safe Space kulttuuritoimikunnan jäsen
2022: AS:n rahis, AS kvISO, Account Manager ja Retkisälli

Kiitos kun pääsit tähän asti :). Jos jotain tulee mieleen niin voit kysyä telegramista @luxask

—----

Dear AS Guild,

Who am I?

I’m Lucas Käldström, a 3.5rd-year DSD student and currently the guild’s Treasurer applying for the Head of Corporate Relations position for the 25-year anniversary term 2023.

In my studies I plan to graduate from DSD in around two months, and then move on to the Computer Science master’s program focusing on Algorithms, Decisions and Logic in the spring. However, I will stay true to my purple colours, and how could I prove this better than to put my talents into use in the board one additional year?

During this Treasurer year, I have delivered on my promises listed in my application and during the year come up with additional improvements such as the creation of the Finance Committee and taking e.g. the Income Register and kide.app into further use.

As an Account Manager in the Corporate Relations Committee, I have managed to sign four new companies to collaborate with, netting around 16000€ extra income for the guild, which is almost a third of our budgeted target at 51000€.

Besides my studies and guild involvement, I am an IT entrepreneur driving my own cloud consultancy company. As an entrepreneur I have naturally had a great variety of hats simultaneously, including all sales, networking, accounting and legal tasks on top of the technical delivery of course. This has yielded practical skills that are useful for this position, however, I very much look forward to learning new skills, fine-tuning existing tools in my toolbox, and collaborating with you dear guild members.

Born in Jakobstad on the Finnish west coast, I had no network in Helsinki before 2017, when I successively started building one here through various networking events. But I didn’t just participate in others’ networking events, I built my own platforms in the tech/cloud scene as well, Kubernetes Finland and Cloud Native Nordics. I also have worked for companies big and small through my consultancy, most notably the US-British startup Weaveworks in the international cloud native community.

What is my corporate relations philosophy?

I see the AS as the link between the university world and the industry. By extension, AS has two kinds of “customers”: a) the guild members and b) the companies we collaborate with. The corporate relations committee task is to facilitate the communications between the guild members and our company partners.

Let’s exemplify this below.

The guild members need:

 • an identity and community
 • orientation to uni life
 • great events to participate in
 • and more that the guild or other associations provide
 • but also resources and a professional network to better manage in the wider world beyond Otaniemi

The companies, on the other hand, need:

 • employees – the lifeblood of the knowledge industry, both today and tomorrow

 • continouos employer branding efforts (marketing)

 • insight into student preferences in order to be a competitive employer

 • to inform current students what technologies are worth studying (e.g., there were 162547 web frameworks last time I counted, how do I choose the right one to learn?), so they have the right competence available in the market

This means AS doesn’t sell “just” sponsorships, overall logos or excursions, rather, we are a matchmaker for guild members and companies.

How do I want to contribute?

Although the corporate relations are already at a good level, there is always room for improvement. Some of the ideas that have been floating around in my mind are as follows:

 1. Improve discoverability and understandability of our services

  • Brand renewal: Find a common theme for our visual material and contracts
  • Make a sales flyer for our services
  • Revise the website and translate to English
  • Work closely with the event-organizing committees such as the fuksi, culture, entertainment, rrRankka and AS25 committees to look for opportunities for our partners
 2. Streamline the work of Account Managers (I love to formalize!!)

  • Create a “template bank” for sales communication
  • Host an educational sales workshop how-to at the beginning of the year with lasting resources
  • Take a professional CRM (Customer Relationship Management) software into use, e.g., HubSpot
  • Streamline the signing process (which now is a bit messy) by taking into use a digital signature solution such as Visma Sign or Procountor Allekirjoitus
  • Make a Google Form to which partners can apply for sending materials to our AS Jobs-Telegram-channel
  • Phase out the old email-based recruitment channel
  • Collect a centralized list of contact persons of our partners, to whom guild members can be directly in touch if they are interested in applying for jobs at said company

In my Treasurer application I listed only three tasks I would like to enhance in order to make sure I could hold what I promise.

This time around, I want to put up my ideas up front to the guild, and then we’ll pick the items in priority order and according to the interests of the committee members. This means I can’t promise we’ll get all of these done during the year, but definitely some of them.

Rome wasn’t built in a day, nor in a year. However, it is key to specify clear goals towards which we can strive over time.

How will I lead the corporate relations committee?

Although I love to sell and network, my role as the head of the corporate relations committee is first and foremost to be an enabler for the account managers, making sure they can focus on keeping our partners satisfied.

Through professional software (like HubSpot and Visma Sign), clear sales processes and effective communication, I strive to lead the committee effectively and such that it is pleasant for the committee members as well.

By writing up detailed plans for the year (if I am chosen) in this forum post, I hope to clearly manage expectations for those applying to the committee and help inspire collaborative enhancement of our operations in this area.

I also warmly welcome those who speak only English to the committee.

Recap and CV:

2016: Created my own IT-consultancy company
2017: Startup freelancing, Kubernetes Finland meetup creation
2018: Kubernetes open source community leadership
2019: Creation of the Cloud Native Nordics community, DSD fuksi
2020: AS & TF ISO
2021: AS & TF ISO, TF Safe Space cultural committee member
2022: AS Treasurer, AS kvISO, Account Manager, and Trip-prentice

Thank you for reading up to this point :). Feel free to ask question at any time through e.g. Telegram, where I’m @luxask

16 Likes