Suuntaa antava ehdotus tarkemmasta rakenteesta vuodelle 2021

Suuntaa antava ehdotus tarkemmasta rakenteesta

Hallitus

Puheenjohtaja

Johtaa hallitusta ja samalla killan toimintaa. Puheenjohtaja vastaa viime kädessä kaikesta, mitä killassa tapahtuu. Edustaa kiltaa aina tarvittaessa niin ylioppilaskunnan piirissä kuin muuallakin. Pitää yhteyttä muiden erityisasemayhdistysten puheenjohtajiin AYY:n Neuvoston välityksellä.

Varapuheenjohtaja (vanha sihteeri)

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan ollessa estynyt. Lisäksi varapuheenjohtaja vastaa killan toimihenkilöiden virkistyksestä ja palkitsemisesta, mihin lukeutuu mm. pränikkätyöryhmä. Hän vastaa sihteerin tehtävistä, kuten pöytäkirjojen kirjoittamisesta hallituksen ja killan kokouksissa. Varapuheenjohtajan vastuulla on myös arkistoinnista huolehtiminen. Varapuheenjohtaja edustaa kiltaa AYY:n Teekkarikulttuuritoimikunnassa (TKTMK).

Rahastonhoitaja

Huolehtii killan raha-asioista kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta sekä laskuttamisesta. Rahastonhoitaja pitää myös huolta, että killan toiminta pysyy budjetissa. Laatii talousarvion vuoden alussa ja tilinpäätöksen vuoden lopussa. Tekee tiivistä yhteistyötä rahaa keräävien tahojen, kuten yrityssuhdevastaavan, sekä rahaa kuluttavien tahojen, kuten Stimulaatiotoimikunnan, kanssa. Rahastonhoitaja vastaa myös killan jäsenrekisteristä.

Fuksikapteeni (2 kpl)

Vastaavat killan fuksikasvatuksesta ja fuksitoiminnasta sekä järjestävät fuksitapahtumia. Toinen on enemmän vastuussa Digital Systems and Design pääaineen fuksi- ja ISOtoiminnasta AIT-fuksien lisäksi. Edustavat kiltaa AYY:n Fuksitoimikunnassa.

Master’s and International Student Captain (MISC)

Vastaanottaa uudet vaihtari- ja maisteriopiskelijat sekä vastaa kansainvälisistä opiskelijoista killassa. Edustaa kiltaa AYY:n KvTMK:ssa.

Opintomestari

Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Johtaa killan opintotoimikuntaa ja vastaa opintoihin liittyvien tapahtumien järjestämisestä. Edustaa killan jäseniä AYY:n Opintoneuvostossa.

Isäntä & Emäntä

Järjestävät kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia, huolehtien niiden aikatauluista, varatuista tiloista, työvoiman riittävyydestä, budjetoinnista ja muutenkin yleisesti tapahtuman sujuvuudesta. Johtavat huvitoimikunnan toimintaa ja ovat mukana AYY:n IE:ssä.

Kulttuurimestari

Johtaa Kulttuuri- ja liikuntatoimikuntaa ja suunnittelee sekä järjestää sen kanssa killan kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Vastaa muiden kulttuuriin liittyvien toimikuntien toiminnasta. On vastuussa myös killan ulkosuhteista ja edustaa kiltaa AYY:n Teekkarikulttuuritoimikunnassa (TKTMK).

Viestintämestari

Vastaa jäsenistön tiedottamisesta, killan sähköpostilistoista ja kalenterista. Tiedottaja huolehtii, että killan sivut sekä muut tiedotusvälineet ovat ajantasaiset. Tiedottaja pääsee myös tuomaan oman persoonallisen tyylinsä esiin killan tiedotuksessa. Tiedottamisen lisäksi tiedottaja vastaa Mediatoimikunnan toiminnasta ja edustaa kiltaa sihteerin kanssa AYY:n Viestintätoimikunnassa.

Yrityssuhdevastaava

Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä ja kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Huolehtii killan varallisuuden kehittämisestä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa. Edustaa kiltaa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa.

Toimikunnat ja toimihenkilöt

Fuksitoimikunta (johdossa toinen fuksikapteeneista)

Vastaa fuksikasvatuksesta ja KV-toiminnasta.

Ehdotettavia rooleja:

 • ISOpomo (1 kpl)
  • Organisoi ISOhenkilöiden rekryämisen, koulutuksen ja yleisen toiminnan. Kuuluu AYY:n ISOtoimikuntaan.
 • SuurFuksikapteeni (1 kpl)
  • Edellisen vuoden Fuksikapteeni jatkaa fuksiensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.
 • Tosi ISOpomo (1 kpl)
  • Edellisen vuoden ISOpomo jatkaa ISOjensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.
 • Senior International Student Captain (1 kpl)
  • Jatkaa kv-opiskelijoidensa kanssa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.
 • Senior DSD Captain
  • Jatkaa DSD-fuksien kanssa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Opintotoimikunta (Opintomestari)

Pitää huolta opiskelijoiden edunvalvonnasta. Kokoustaa koulun henkilökunnan kanssa.

Ehdotettavia rooleja:

 • Automaatti
  • Avustaa yleisissä ja automaatio-pääaineeseen liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.
 • Informaatti
  • Avustaa yleisissä ja IT-pääaineeseen liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.
 • Maisteriautomaatti
  • Avustaa yleisissä ja automaation maisteripääaineisiin liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.
 • Maisteri-informaatti
  • Avustaa yleisissä ja IT:n maisteripääaineisiin liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.
 • DSDeetti
  • Avustaa yleisissä ja DSD-pääaineeseen liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.
 • Opintowanhus
  • Edellisen vuoden opintomestari toimii neuvonantajana uudelle toimikunnalle
 • TEKSAS Ranger
  • Vastaa kiltayhteistyöstä TEkin ja SASin kanssa
 • Abimarkkinointivastaava
  • Ylläpitää abimateriaalia ja kouluttaa halukkaita, vastaa abitoimikunnasta

Abitoimikunta (Abimarkkinointivastaava)

 • Abisintti
  • Kehittävät abimateriaalia ja abimarkkinointia abimarkkinointivastaavan johdolla

Kulttuuri- ja liikuntatoimikunta (Kulttuurimestari)

Kulttuuri- ja liikuntatoimikunta pitää huolta killistien hyvinvoinnista sekä järjestää killan tapahtumia. Toimikunta tarjoaa killisteille joka vuosi liikuntaa, hauskanpitoa ja avartavia kokemuksia, vaalien vanhoja perinteikkäitä tapahtumia. Toimikunta on erinomainen tapa päästä toteuttamaan itseään ja ammentamaan intohimojaan kiltatapahtumiin.

Ehdotettavia rooleja:

 • Kulttuurikisälli
  • Toteuttavat yhdessä toimikunnan kanssa mitä kultturelleimpia tapahtumia, kuten illanviettoja ja hauskanpitoa sekä kulttuuriexcursioita, eli esimerkiksi vierailuja erilaisiin tapahtumiin ja sivistäviin kohteisiin
 • Liikuntavastaava
  • Järjestää killisteille urheilullista aktiviteettia, kuten lajikokeiluja sekä sarjaliikuntaa. Liikuntavastaava tekee yhteistyötä muiden kiltojen kanssa ja edustaa kiltaamme AYYn Liikuntatoimikunnassa (LTMK)
 • Jäykkäranne
  • Edistää killan Kimble-kulttuuria
 • Seniilisihteeri
  • Järjestää tapahtumia vanhoille killisteille ja on yhteydessä killan alumnijärjestöön, eli valmistuneihin kiltakavereihin
 • Pelaaja
  • Pelaajat edistävät killan video- sekä lautapelikulttuuria ja järjestävät peli-iltoja sekä peliviikonloppuja
 • Online-pelaaja
  • Online-pelaajat edistävät killan video- sekä online-pelikulttuuria ja järjestävät online-peli-iltoja sekä -peliviikonloppuja
 • JuomanlASkija
  • Pitää huolen, että alkoholitonta kotiviiniä on saatavilla rrrRankalla ja kiltakokousten jatkoilla

Huvitoimikunta (IE)

Tehtävä: Sitsit, saunaillat, yleiset tapahtumat

Ehdotettavia rooleja:

 • Hattivatti eli apuIE
  • Isännän ja Emännän johdolla muodostavat dynaamisen tiimin, joka toteuttaa erilaisia tapahtumia

Kultainen toimitus (GTPT eli Kultainen Päätoimittaja)

Tehtävä: Kiltalehden toimittaminen

 • Kultainen Päätoimittaja (GTPT)
  • Vastaa Kultaisen Tomaatin ilmestymisestä n. 4 kertaa vuodessa. Kutsuu koolle toimituskokoukset, rekryää kirjoittajat, kokoaa jutut, varmistaa, että lehti on painossa ajallaan ja saadaan julkaistua.

Toimihenkilöt:

 • Kultainen toimittaja (n kpl)
  • Mukana tekemässä sisältöä lehteen
 • Kultainen graafikko (n kpl)
  • Huolehtii kiltalehden graafisesta ilmeestä
 • Kultainen taittaja (n kpl)
  • Huolehtii lehden taittamisesta

Lukkaristo (Lukkarimestari)

Lukkarit pitävät huolta killan laulukulttuurista sitseillä ja muuallakin.

 • Lukkarimestari (1 kpl)
  • Vastaa sitsien lukkaroinnista ja läsyn teosta sekä killan laulukulttuurin säilymisestä. Edustaa kiltaa AYY:n Lukkaritoimikunnassa.
 • Lukkari (n kpl)
  • Toimivat lukkarina sitseillä ja ylläpitävät laulukulttuuria

Stimulaatio-toimikunta (Stimulantti)

Järjestään killan vuosijuhlan Stimulaation sekä puolivuotissilliksen Eskalaation.

 • Stimulantti (1 kpl)
  • Johtaa toimikuntaa
 • Depressantti (n kpl)
  • Auttaa erinäisissä Stimulaatioon liittyvissä tehtävissä
 • Eskalaattori (1 kpl)
  • Ottaa kopin puolivuotisjuhla Eskalaatiosta

ASkitoimikunta (ASkimestari)

Pitää huolta kotoisasta kiltahuoneestamme mitä moninaisimmin tavoin.

 • ASkimestari (1 kpl)
  • Johtaa toimikuntaa ja vastaa kiltahuoneen palveluiden kehittymisestä
 • ASkivahti (n kpl)
  • Pitävät kiltahuoneen viihtyisänä ja keittiön kaapit täynnä
 • E-ASkivastaava (n kpl)
  • Koordinoivat virtuaalista kiltahuonetta

Säätötoimikunta (Säätömestari)

Muodostaa killan tietoteknisen osaamiskeskittymän: huolehtii killan pilvipalveluiden ASkipiikin ja muiden vastaavien palvelujen teknisestä ylläpidosta sekä toteuttaa projektiluontoisia kehitystöitä ja muuta hauskaa teknistä tekemistä.

 • Säätömestari (1kpl)
  • Johtaa säätötoimikunnan toimintaa.
 • Säätökisälli (n kpl)
  • Huolehtivat säätöpuitteiden ylläpidosta, säätötoiminnan järjestämisestä sekä säätöprojektien dokumentoinnista, esittelevät killan säätötoimintaa tapahtumissa

Yrityssuhdetoimikunta (Yrityssuhdevastaava)

Kehittää killan yrityssuhteita ja toimii Yrityssuhdevastaavan apuna.

 • rrrRankkavastaava (n kpl)
  • Vastaavat killan vuosittaisen kotimaanpitkän rrrRankan järjestämisestä
 • Excursiovastaava (1 kpl)
  • Järjestää vierailuja excursiokohteisiin
 • Yrityssuhdekisälli (n kpl)
  • Toimivat yrityssuhdemestarin apuna killan yrityssuhteiden ylläpidossa
 • Yrityssuhdeneuvonantaja (1 kpl)
  • Edellisen vuoden yrityssuhdevastaava toimii neuvonantajana

Mediatoimikunta (Viestintämestari)

Huolehtii killan mediatarpeista, kuten dokumentoinnista ja graafisesta suunnittelusta. Järjestää kiltalaisille mahdollisuuden oppia uutta tai harjoittaa vanhoja taitoja pidemmälle.

 • Somevastaava (n kpl)
  • Vastaavat killan sosiaalisen median strategiasta ja ilmeestä Viestintämestarin johdolla
 • Dokumentoija (n kpl)
  • Taltioivat kameralle killan tapahtumia ja arkistoivat kuvat galleriaan
 • Graafikko (n kpl)
  • Tuottavat grafiikkaa killan tarpeisiin

Toimikuntien ulkopuolelta:

 • Oltermanni (1 kpl)
  • Toimii killan yhteyshenkilönä laitoksen suuntaan.
 • Toiminnantarkastaja (2 kpl)
  • Tarkastelevat killan toimintaa, jotta se pysyisi lain sallimissa rajoissa. Tarkistavat pöytäkirjat ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat eivät voi toimia samana vuonna missään muissa killan vastuullisissa tehtävissä.
 • Varatoiminnantarkastaja (2 kpl)
  • Toimivat toiminnantarkastajien varahenkilöinä.