Nykyisen nimen puolesta - Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry

Seuraavaksi esittelen omat näkemykseni ja kantani sille, miksi killan nimi tulisi säilyttää. Korostan - kyseessä ovat minun henkilökohtaiset näkemykseni. Ei hallituksen kanta. Olen itse Automaatio- ja systeemitekniikan opiskelija.

Kannatan nimen säilyttämistä nykyisessä muodossa, eli Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry.

Hallituksemme päätti kokouksessaan 38/2021 seuraavaa:

“Hallitus ei aio muodostaa yhteistä kantaa nimimuutokseen liityen, jotta mahdollistetaan jokaisen hallituslaisen osallistuminen killan yleiseen keskusteluun asiasta.”

Lyhyesti listattuna pääpointtini nimen säilyttämisen puolesta ovat:

1. Pääaineuudistuksen myötä killan nimi ei viittaa enää suoraa yhteenkään pääaineeseen. Killan alla on myös historiallisesti ollut useita pääaineita.

2. Nimi kytkee meidät yhteistyötahoihimme - yrityksiin, yliopistoon ja alumneihin.

3. Historialla on merkittävä voima yhteisössä, nimen vaihtaminen muuttaa ja pahimmillaan katkaisee yhteyksiä historiaamme

4. Uusi nimi ei ratkaise eri pääaineiden, erityisesti IT:n yhteenkuuluvuushaastetta killassamme

5. Killan vanha nimi sai eniten kannatusta kattavimmassa ja ajankohtaisimmassa kyselyssä

Koen itse, että nimen vaihtaminen katkaisee kytköksen historiaamme. Se voi vaikeuttaa yhteistyötä myös yritysmaailman ja mahdollisesti alumnien välillä. Useampi yhteistyöyrityksemme on lähestynyt minua henkilökohtaisesti killan nimen säilyttämisen merkeissä. Merkittävä osa killan toiminnasta katetaan yritysyhteistyöllä, ja olen huolissani nimen vaihtamisen - erityisesti automaatio sanan poistamisen - vaikutuksesta yritysyhteistyöhön. Onko nimen vaihtaminen sen arvoista, että vahva taloudellinen asemamme voi olla vaarassa?

Suomessa on kaksi yliopistoa jossa automaatiota opetetaan, ja mielestäni se on myös meidän vahvuus. Historiaamme on myös akateeminen yhteistyö. Tutulla nimellä kulkeva kilta tunnetaan myös korkeakoulun puolella, ja se helpottaa edunvalvontaa ja vähentää epäselvyyksiä. Historiallisesti ei ole myöskään poikkeavaa tämän yliopiston historiassa, että yhden killan alla on 2 tai 3 kandihakukohdetta. Minuun on oltu myös ELEC:n henkilökunnan jäsenten toimesta yhteydessä, korostaen nimen muuttamisen vaaroja. Toki, on aiheellista kysyä miten hyvin he meidän yhteisön sisäisen dynamiikan tietävät.

Minun on vaikea osoittaa suoraan nimikeskustelun alkulähteille, mutta jossain muodossa olen osallistunut tai seurannut sitä tapahtuvan vuoden 2020 alulta. Siitä on kuitenkin keskusteltu jo paljon aiemmin. Yksi vahva peruste nimen vaihtamiselle on ollut, että nykyinen nimi viittaa vain yhteen pääaineeseen. Mielestäni tämä peruste poistuu itsessään nyt tapahtuvien hakukohdemuutosten myötä. Aiemmin pyörineiden geneeristen nimiehdotusten kohdalla on juuri toivottu sitä, että siihen voisivat kaikki yhtyä. En itse koe, että poistamalla Automaatio - sana saadaan aikaan sitä, että kaikki koemme yhteenkuuluvuutta. Systeemiteekkariksi en ainakaan itseäni koe. Lisäksi automaation opiskelijat ovat suurin yksittäisen pääaineen edustama ryhmä kiltalaisia, jolloin nimi toisaalta on myös kuvaava. Joskin ei tyhjentävästi, eikä ilman ongelmia.

Erityisen vaikeana koen, ettei uusi nimiehdotus mielestäni ratkaise IT:läisten yhteenkuuluvuuden tunteen haastetta. DSD:n voi nähdä olevan edustettuna jo nykyisessä nimessä.

Vahvan pohjan nimen säilyttämiselle luo nyt tehty laaja monivaiheinen kyselytyö nimiasioista. Viimeisimmässä kyselyssä eniten pisteitä keräsi nykyinen nimi, kaikkien tarjottujen vaihtoehtojen joukosta.

Mielestäni nimen muuttaminen loisi pahimmillaan lisää uusia ongelmia ja haasteita, kun ensi vuonna tarvitsemme vahvaa yhtenäistä kiltaa. Koen, että tärkeintä on nyt nimiprosessin päätökseen vieminen. Olipa äänestystulos mikä tahansa. Nimiprosessi vie merkittävästi resursseja kaikelta muulta asioiden edistämiseltä.

Automaatiota ja systeemejä tavalla tai toisella meistä merkittävä osa silti käsittelee joko opinnoissaan, tai työssään. Jossain määrin koen, että molemmat jopa ovat kohtalaisen abstrakteja. Tällainen tarkastelutapa voi toki helpottua, kun tarkka linkki AS:n pääaineen opintoihin hälvenee, eivätkä kiltalaisetkaan välttämättä suhtaudu automaatioon enää vain kurssien sisällön kautta esimerkiksi tehdasautomaationa.

TL:DR

Mitä? - Mielestäni nykyinen nimi tulee säilyttää.

Miksi? - Uusi nimi ei mielestäni ratkaise perimmäisiä ongelmia, ja siihen liittyy riskejä jotka voivat luoda uusia vielä haastavampia ongelmia.

Kuka? - Rege, ei hallitus.

3 Likes