Hallituksen pohjaesitys vuodelle 2023 ja hakuohjeet | The board's proposal for the board and committee roles for 2023 and application instructions

Killan hallitus esittää, että vuoden 2023 hallitukseen valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet hallituksenmuodostajan esityksen pohjalta. Hallituksenmuodostaja valitaan 18.10. ensimmäisessa vaalikokouksessa ja esitys hallituksesta käsitellään toisessa vaalikokouksessa 16.11. Haku hallituksen jäseneksi alkaa 3.10. ja päättyy 25.10. Hallituksenmuodostaja voi tehdä valintoja ennen kuin haku hallitukseen sulkeutuu. Hallituksenmuodostajan ehdotus uudesta hallituksesta julkaistaan kiltalaisille 13.11.

Mikäli kokous hyväksyy esityksen, on hallituksenmuodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Jollei yleinen kokous hyväksy esitystä, on hallituksenmuodostajalla oikeus tehdä yleiselle kokoukselle uusi esitys.

Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes yleinen kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Hallitus ehdottaa myös, että hallituksenmuodostajan ja sen myötä hallituksen muiden jäsenten lisäksi kiltakokous valitsee toimikuntien johtajat. Toimikuntien johtajiksi haku on auki 3.10.-16.11.

Muut toimihenkilöt valitaan vuoden 2023 hallituksen toimesta toimikuntien johtajien esityksestä. Kaikki hakemukset tehdään samaan Google Formiin 24.10.-26.11. Toimihenkilöt ja lopullisen toimihenkilörakenteen hyväksyy tulevan vuoden hallitus toimikuntien johtajien ehdotuksista.

Hakemukset hallituksen muodostajaksi tai jäseneksi sekä toimikuntien vetäjiksi postataan tähän Forumiin Vaalit 2022-kategoriaan, Hakemukset-alakategoriaan.

Tämän linkin takaa löydät hallituksen pohjaesityksen eli esityksen hallituksen rakenteesta, toimikunnista ja toimihenkilöistä vuodelle 2023.

Hallituksenmuodostajaksi haku on auki 3.10.-18.10.
Hallitukseen haku on auki 3.10.-25.10.
Toimikuntien johtajaksi haku on auki 3.10.-16.11.
Toimihenkilöksi haku on auki 24.10.-26.11.


The board of the guild proposes that the chairperson and members of the board for 2023 will be elected based on the proposal of the former of the board. The former of the board will be elected on 18.10. at the first election meeting, and the motion about the board will be discussed at the second election meeting on 16.11. The application for a board member starts on 3.10. and ends on 25.10. The former of the board can make choices before the application for the board closes. The former of the board’s proposal for a new board will be published to guild members on 13.11.

If the guild meeting approves the proposal, the former of the board is elected as the chairman of the board and the persons mentioned in the proposal as board members. If the general meeting does not approve the proposal, the former of the board has the right to make a new proposal to the general meeting.

If the new proposal is still not accepted, a new election of the former of the board will be held and they must give their proposal for board members. The election procedure will continue until the guild meeting approves the proposal made by the former of the board.

The board also proposes that in addition to the former of the board and, with that, the other members of the board, the guild meeting elects the leaders of the committees. The application for committee leaders is open from 3.10. to 16.11.

The other officials will be elected by the 2023 board based on the proposal of the committee leaders. All applications are made in the same Google Form from 24.10.-26.11. Officials and the final official structure will be approved by the next year’s board based on the proposals of the committee leaders.

Applications to be former of the board, board member, or committee leader are to be submitted on this Forum, in the Elections 2022 category, in the Applications subcategory.

Behind this link you will find the board’s proposal, i.e. the proposal about the board’s structure, committees and officials for the year 2023.

The application for the former of the board is open from 3 October to 25 October.
The application for the board is open from 3 October to 25 October.
The application for committee leader is open from 3 October to 16 November.
The application for guild official is open from 24.10.-26.11.

3 Likes

Hallitus on tehnyt seuraavat muutokset pohjaesitykseen kokouksessaan 6.10.

Kohta:
“DSD Captain (1 kpl)
Vastaa DSD-opiskelijoiden fuksikasvatuksesta ja fuksitoiminnasta.”

on muutettu seuraavaan versioon:
“DSDeputy
Promotes DSD issues within the guild. Helps the integration of DSD students into the guild. Organizes internal DSD events connecting annual courses within the guild. Organises events with other English bachelor programs.”

International-toimikuntaan on lisättty toimarirooliksi DSDeputy.

ASkitoimikuntaan on lisätty toimihenkilörooli:
“Vakooja (1 kpl)
Vastaa Vakon siistinä pitämisestä ja inventaarion ylläpitämisestä.”

Rahastonhoitaja on lisätty toimihenkilöroolissa mukaan Yrityssuhdetoimikuntaan:
“Rahis (1kpl)
Tukee toimikuntalaisia ja yrityssuhdevastaavaa toimimalla linkkinä hallinnon ja toimikunnan välillä.”

Yrityssuhdetoimikunnan toimarinimike on vaihdettu nimikkeestä“Yrityssuhdekisälli” nimikkeeseen “Account Manager”.

Nämä muutokset on tehty julkaisuun linkattuun pohjaesitykseen.

2 Likes