Hallituksen pohjaesitys hallitus- ja toimihenkilöviroista vuodelle 2021

Automaatio- ja systeemitekniikan killan hallituksen pohjaehdotus hallitus- ja toimihenkilöviroista vuodelle 2020

Killan hallitus esittää, että vuoden 2021 hallitukseen valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet hallituksenmuodostajan esityksen pohjalta. Hallituksenmuodostaja valitaan 29.10. vaalikokouksen ensimmäisessä osassa ja esitys käsitellään kokouksen toisessa osassa 18.11.2020. Haku hallituksen jäseneksi päättyy 11.11. Hallituksenmuodostajan ehdotus uudesta hallituksesta julkaistaan kiltalaisille 16.12. Hallituksen kokoonpano määritellään killan (tulevissa) säännöissä kohdassa 20 § Hallitus:

“Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä neljästä viiteentoista (4-15) muuta jäsentä, joihin lukeutuu taloudesta vastaava henkilö ja sihteerin tehtävistä vastaava henkilö”

Mikäli kokous hyväksyy esityksen, on hallituksenmuodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Jollei yleinen kokous hyväksy esitystä, on hallituksenmuodostajalla oikeus tehdä yleiselle kokoukselle uusi esitys.

Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes yleinen kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Hallitus ehdottaa myös, että hallituksenmuodostajan ja sen myötä hallituksen muiden jäsenten lisäksi kiltakokous valitsee vain toimikuntien johtajat ja tietyn osan toimihenkilöistä, sisältäen lakisääteiset toimihenkilöt ja muutaman erikoisviran.

Muut toimihenkilöt valitaan vuoden 2021 hallituksen toimesta toimikuntien johtajien esityksestä. Kaikki hakemukset tehdään samaan google formiin (pl. ISOt, jotka valitaan erikseen keväällä). Toimikuntien johtajat päättävät itse lopullisen valintaprosessin, jonka on oltava kaikille vastaaviin virkoihin hakeville sama. Hallituksen tehtävä on valvoa, että valintaprosessi on reilu.

Olennainen osa ehdotusta on myös se, että kiltakokous myöntää tulevalle hallitukselle valtuuden nimittää toimikuntien johtajien ehdottamat toimihenkilöt jo vuoden 2020 aikana.

Esitys toimikunnista ja toimihenkilöistä

Alla on esitys toimihenkilörakenteesta vuodelle 2021. Esitys pitää sisällään siis vain muodostettavat toimikunnat sekä kokouksessa valittavat toimihenkilöt. Toimikuntiin haku jatkuu vaalikokouksen jälkeen 25.11.2020 asti ja lopullisen toimihenkilörakenteen hyväksyy tulevan vuoden hallitus toimikuntien johtajien ehdotuksista.

Näiden kokouksessa valittavien toimihenkilöiden lisäksi hallitus esittelee myös kokonaisen suuntaa antavan toimihenkilörakenteen, joiden tarkoitus on olla työkalu toiminnan ja toimikuntien hahmottamiseen ja ohjenuora hakijoille, jotta he voivat hakuprosessin aikana hahmottaa tehtävät joihin haluavat suuntautua.

Toimikunnat ja toimihenkilöt

Fuksitoimikunta (johdossa toinen fuksikapteeneista)

Vastaa fuksikasvatuksesta ja KV-toiminnasta

Ehdotettavia rooleja:

 • ISOpomo (1 kpl)

  • Organisoi ISOhenkilöiden rekryämisen, koulutuksen ja yleisen toiminnan. Kuuluu AYY:n ISOtoimikuntaan.
 • SuurFuksikapteeni (1 kpl)

  • Edellisen vuoden Fuksikapteeni jatkaa fuksiensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.
 • Tosi ISOpomo (1 kpl)

  • Edellisen vuoden ISOpomo jatkaa ISOjensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.
 • Senior International Student Captain (1 kpl)

  • Jatkaa kv-opiskelijoidensa kanssa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.
 • Senior DSD Captain (1 kpl)

  • Jatkaa DSD-fuksien kanssa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Opintotoimikunta (Opintomestari)

Pitää huolta opiskelijoiden edunvalvonnasta. Kokoustaa koulun henkilökunnan kanssa.

Ehdotettavia rooleja:

 • TEKSAS Ranger
  • Vastaa kiltayhteistyöstä TEkin ja SASin kanssa
 • Abimarkkinointivastaava
  • Ylläpitää abimateriaalia ja kouluttaa halukkaita, vastaa abitoimikunnasta

Abitoimikunta (Abimarkkinointivastaava)

Vastaa killan abimarkkinoinnin kehittämisestä.

 • Abisintti
  • Kehittävät abimateriaalia ja abimarkkinointia abimarkkinointivastaavan johdolla

Kulttuuri- ja liikuntatoimikunta (Kulttuurimestari)

Tehtävä: Kulttuuri- ja liikuntatoiminnan järjestäminen

Huvitoimikunta (IE)

Tehtävä: Sitsit, saunaillat, yleiset tapahtumat

Kultainen toimitus (Kultainen päätoimittaja)

 • Kultainen päätoimittaja (GTPT)

  • Vastaa Kultaisen Tomaatin ilmestymisestä n. 4 kertaa vuodessa. Kutsuu koolle toimituskokoukset, rekryää kirjoittajat, kokoaa jutut, varmistaa, että lehti on painossa ajallaan ja saadaan julkaistua.

Lukkaristo (Lukkarimestari)

Lukkarit pitävät huolta killan laulukulttuurista sitseillä ja muuallakin.

 • Lukkarimestari (1 kpl)
  • Vastaa sitsien lukkaroinnista ja läsyn teosta sekä killan laulukulttuurin säilymisestä. Edustaa kiltaa AYY:n Lukkaritoimikunnassa.

Stimulaatio-toimikunta (Stimulantti)

Järjestään killan vuosijuhlan Stimulaation sekä puolivuotissilliksen Eskalaation.

 • Stimulantti (1 kpl)

ASkitoimikunta (ASkimestari)

Pitää huolta kotoisasta kiltahuoneestamme mitä moninaisimmin tavoin.

 • ASkimestari (1 kpl)

Säätötoimikunta (Säätömestari)

Muodostaa killan tietoteknisen osaamiskeskittymän: huolehtii killan pilvipalveluiden ASkipiikin ja muiden vastaavien palvelujen teknisestä ylläpidosta sekä toteuttaa projektiluontoisia kehitystöitä ja muuta hauskaa teknistä tekemistä.

 • Säätömestari (1kpl)

Yrityssuhdetoimikunta (Yrityssuhdevastaava)

Kehittää killan yrityssuhteita ja toimii Yrityssuhdevastaavan apuna.

Mediatoimikunta (Viestintämestari)

Huolehtii killan mediatarpeista, kuten dokumentoinnista ja graafisesta suunnittelusta. Järjestää kiltalaisille mahdollisuuden oppia uutta tai harjoittaa vanhoja taitoja pidemmälle.

Toimikuntien ulkopuolelta:

 • Oltermanni (1 kpl)
  • Toimii killan yhteyshenkilönä laitoksen suuntaan.
 • Toiminnantarkastaja (2 kpl)
  • Tarkastelevat killan toimintaa, jotta se pysyisi lain sallimissa rajoissa. Tarkistavat pöytäkirjat ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat eivät voi toimia samana vuonna missään muissa killan vastuullisissa tehtävissä.
 • Varatoiminnantarkastaja (2 kpl)
  • Toimivat toiminnantarkastajien varahenkilöinä.