Hallituksen pohjaehdotus hallitus- ja toimihenkilöviroista 2022

Hallituksen pohjaehdotus hallitus- ja toimihenkilöviroista 2022

Hallitus

Puheenjohtaja

Johtaa hallitusta ja samalla killan toimintaa. Puheenjohtaja vastaa viime kädessä kaikesta, mitä killassa tapahtuu. Edustaa kiltaa aina tarvittaessa niin ylioppilaskunnan piirissä kuin muuallakin. Pitää yhteyttä muiden erityisasemayhdistysten puheenjohtajiin AYY:n Neuvoston välityksellä.

Varapuheenjohtaja

Toimii puheenjohtajan tukena hallituksen ja killan johtamisessa. Varapuheenjohtaja hoitaa hallituksen puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan ollessa estynyt. Hän vastaa sihteerin tehtävistä, kuten pöytäkirjojen kirjoittamisesta hallituksen ja killan kokouksissa. Varapuheenjohtaja vastaa killan toimihenkilöiden virkistyksestä ja palkitsemisesta, mihin lukeutuu mm. pränikkätyöryhmä. Varapuheenjohtajan vastuulla on myös arkistoinnista huolehtiminen. Varapuheenjohtaja edustaa kiltaa AYY:n Teekkarikulttuuritoimikunnassa (TKTMK).

Rahastonhoitaja

Huolehtii killan raha-asioista kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta sekä laskuttamisesta. Rahastonhoitaja pitää myös huolta, että killan toiminta pysyy budjetissa. Laatii talousarvion vuoden alussa ja tilinpäätöksen vuoden lopussa. Tekee tiivistä yhteistyötä rahaa keräävien tahojen, kuten yrityssuhdevastaavan, sekä rahaa kuluttavien tahojen, kuten Stimulaatiotoimikunnan, kanssa. Rahastonhoitaja vastaa myös killan jäsenrekisteristä.

Fuksikapteeni (2 kpl)

Vastaavat killan kandidaattiopiskelijoiden fuksikasvatuksesta ja fuksitoiminnasta sekä järjestävät fuksitapahtumia. Edustavat kiltaa AYY:n Fuksitoimikunnassa.

Master’s and International Student Captain (MISC)

Vastaanottaa uudet vaihtari- ja maisteriopiskelijat sekä vastaa kansainvälisistä opiskelijoista killassa. Edustaa kiltaa AYY:n KvTMK:ssa.

Opintomestari

Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Johtaa killan opintotoimikuntaa ja vastaa opintoihin liittyvien tapahtumien järjestämisestä. Edustaa killan jäseniä AYY:n Opintoneuvostossa.

Isäntä & Emäntä

Järjestävät kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia, huolehtien niiden aikatauluista, varatuista tiloista, työvoiman riittävyydestä, budjetoinnista ja muutenkin yleisesti tapahtuman sujuvuudesta. Johtavat huvitoimikunnan toimintaa ja ovat mukana AYY:n IE:ssä.

Kulttuurimestari

Johtaa Kulttuuritoimikuntaa ja suunnittelee sekä järjestää sen kanssa killan kulttuuritoimintaa. Vastaa muiden kulttuuriin liittyvien toimikuntien toiminnasta. On vastuussa myös killan ulkosuhteista ja edustaa kiltaa AYY:n Teekkarikulttuuritoimikunnassa (TKTMK).

Viestintämestari

Vastaa jäsenistön tiedottamisesta, killan sähköpostilistoista ja kalenterista. Tiedottaja huolehtii, että killan sivut sekä muut tiedotusvälineet ovat ajantasaiset. Tiedottaja pääsee myös tuomaan oman persoonallisen tyylinsä esiin killan tiedotuksessa. Tiedottamisen lisäksi tiedottaja vastaa Mediatoimikunnan toiminnasta ja edustaa kiltaa sihteerin kanssa AYY:n Viestintätoimikunnassa.

Yrityssuhdevastaava

Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä ja kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Huolehtii killan varallisuuden kehittämisestä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa. Edustaa kiltaa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa.


Toimikunnat ja toimihenkilöt

Fuksitoimikunta (johdossa toinen fuksikapteeneista)

Vastaa fuksikasvatuksesta ja KV-toiminnasta.

ISOpomo (1 kpl)

Organisoi ISOhenkilöiden rekryämisen, koulutuksen ja yleisen toiminnan. Kuuluu AYY:n ISOtoimikuntaan.

SuurFuksikapteeni (2 kpl)

Edellisen vuoden Fuksikapteenit jatkavat fuksiensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Tosi ISOpomo (1 kpl)

Edellisen vuoden ISOpomo jatkaa ISOjensa kanssa toimintaa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Senior Master’s and International Student Captain (1 kpl)

Jatkaa kv-fuksiensa kanssa mahdolliseen tulevaan wappuun asti.

Opintotoimikunta (Opintomestari)

Pitää huolta opiskelijoiden edunvalvonnasta. Kokoustaa koulun henkilökunnan kanssa.

Automaatti (1 kpl)

Avustaa yleisissä ja automaatio-pääaineeseen liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.

Informaatti (1 kpl)

Avustaa yleisissä ja IT-pääaineeseen liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.

Maisteriautomaatti (1 kpl)

Avustaa yleisissä ja automaation maisteripääaineisiin liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.

Maisteri-informaatti (1 kpl)

Avustaa yleisissä ja IT:n maisteripääaineisiin liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.

DSDeetti (1 kpl)

Avustaa yleisissä ja DSD-pääaineeseen liittyvissä tehtävissä ja kokouksissa.

Opintowanhus (1 kpl)

Edellisen vuoden opintomestari toimii neuvonantajana uudelle toimikunnalle

SAS yhdyshenkilö (1 kpl)

Vastaa kiltayhteistyöstä SAS:n kanssa. Ehdotus pestiin valittavasta henkilöstä saadaan SAS:n hallitukselta.

Abitoimikunta (Abimarkkinointivastaava)

Hoitaa killan abimarkkinointia.

Abimarkkinointivastaava (1 kpl)

Johtaa toimikuntaa. Ylläpitää abimateriaalia ja kouluttaa halukkaita.

Abisintti (n kpl)

Kehittävät abimateriaalia ja abimarkkinointia abimarkkinointivastaavan johdolla

Kulttuuritoimikunta (Kulttuurimestari)

Kulttuuritoimikunta pitää huolta killistien hyvinvoinnista sekä järjestää killan tapahtumia. Toimikunta tarjoaa killisteille joka vuosi hauskanpitoa ja avartavia kokemuksia, vaalien vanhoja perinteikkäitä tapahtumia. Toimikunta on erinomainen tapa päästä toteuttamaan itseään ja ammentamaan intohimojaan kiltatapahtumiin.

Kulttuurikisälli (n kpl)

Toteuttavat yhdessä toimikunnan kanssa mitä kultturelleimpia tapahtumia, kuten illanviettoja ja hauskanpitoa sekä kulttuuriexcursioita, eli esimerkiksi vierailuja erilaisiin tapahtumiin ja sivistäviin kohteisiin

Jäykkäranne (1 kpl)

Edistää killan Kimble-kulttuuria

Seniilisihteeri (1 kpl)

Järjestää tapahtumia vanhoille killisteille ja on yhteydessä killan alumnijärjestöön, eli valmistuneihin kiltakavereihin

Pelaaja (n kpl)

Pelaajat edistävät killan video- sekä lautapelikulttuuria ja järjestävät peli-iltoja sekä peliviikonloppuja

Online-pelaaja (n kpl)

Online-pelaajat edistävät killan video- sekä online-pelikulttuuria ja järjestävät online-peli-iltoja sekä -peliviikonloppuja

JuomanlASkija (1-2 kpl)

Pitää huolen, että alkoholitonta kotiviiniä on saatavilla rrrRankalla ja kiltakokousten jatkoilla

Huvitoimikunta (IE)

Järjestää killalle sitsejä, saunailtoja ja muita tapahtumia.

apuIE (n kpl)

Isännän ja Emännän johdolla muodostavat dynaamisen tiimin, joka toteuttaa erilaisia tapahtumia

Liikuntatoimikunta (Liikuntavastaava)

Järjestää killisteille urheilullista aktiviteettia, kuten lajikokeiluja sekä sarjaliikuntaa.

Liikuntavastaava (1 kpl)

Liikuntavastaava tekee yhteistyötä muiden kiltojen kanssa ja edustaa kiltaamme AYYn Liikuntatoimikunnassa (LTMK). Johtaa killan liikuntatoimikuntaa.

Liikkuja (n kpl)

Mukana järjestämässä liikuntatapahtumia ja -toimintaa.

Kultainen toimitus (GTPT eli Kultainen Päätoimittaja)

Toimittaa kiltalehteä.

Kultainen Päätoimittaja (1 kpl)

Vastaa Kultaisen Tomaatin ilmestymisestä n. 4 kertaa vuodessa. Kutsuu koolle toimituskokoukset, rekryää kirjoittajat, kokoaa jutut, varmistaa, että lehti on painossa ajallaan ja saadaan julkaistua.

Kultainen toimittaja (n kpl)

Mukana tekemässä sisältöä lehteen

Kultainen graafikko (n kpl)

Huolehtii kiltalehden graafisesta ilmeestä

Kultainen taittaja (n kpl)

Huolehtii lehden taittamisesta

Retkitoimikunta ​(Retkimestari)

Järjestää killalle retkiä.

Retkimestari (1 kpl)

Johtaa toimikuntaa

Retkisälli (n kpl)

Mukana järjestämässä killalle retkiä

Lukkaristo (Lukkarimestari)

Lukkarit pitävät huolta killan laulukulttuurista sitseillä ja muuallakin.

Lukkarimestari (1 kpl)

Vastaa sitsien lukkaroinnista ja läsyn teosta sekä killan laulukulttuurin säilymisestä. Edustaa kiltaa AYY:n Lukkaritoimikunnassa.

Lukkari (n kpl)

Toimivat lukkarina sitseillä ja ylläpitävät laulukulttuuria

Stimulaatio-toimikunta (Stimulantti)

Järjestään killan vuosijuhlan Stimulaation sekä puolivuotissilliksen Eskalaation.

Stimulantti (1 kpl)

Johtaa toimikuntaa

Depressantti (n kpl)

Auttaa erinäisissä Stimulaatioon liittyvissä tehtävissä

Eskalaattori (1 kpl)

Ottaa kopin puolivuotisjuhla Eskalaatiosta

ASkitoimikunta (ASkimestari)

Pitää huolta kotoisasta kiltahuoneestamme mitä moninaisimmin tavoin.

ASkimestari (1 kpl)

Johtaa toimikuntaa ja vastaa kiltahuoneen palveluiden kehittymisestä

ASkivahti (n kpl)

Pitävät kiltahuoneen viihtyisänä ja keittiön kaapit täynnä

E-ASkivastaava (n kpl)

Koordinoivat virtuaalista kiltahuonetta

Takapihajumala (1 kpl)

Vastaa ASkin takapihan siivoamisesta.

Säätötoimikunta (Säätömestari)

Muodostaa killan tietoteknisen osaamiskeskittymän: huolehtii killan pilvipalveluiden ASkipiikin ja muiden vastaavien palvelujen teknisestä ylläpidosta sekä toteuttaa projektiluontoisia kehitystöitä ja muuta hauskaa teknistä tekemistä.

Säätömestari (1kpl)

Johtaa säätötoimikunnan toimintaa.

Säätökisälli (n kpl)

Huolehtivat säätöpuitteiden ylläpidosta, säätötoiminnan järjestämisestä sekä säätöprojektien dokumentoinnista, esittelevät killan säätötoimintaa tapahtumissa

Yrityssuhdetoimikunta (Yrityssuhdevastaava)

Kehittää killan yrityssuhteita ja toimii Yrityssuhdevastaavan apuna.

rrrRankkavastaava (n kpl)

Vastaavat killan vuosittaisen kotimaanpitkän rrrRankan järjestämisestä

Excursiovastaava (1 kpl)

Järjestää vierailuja excursiokohteisiin

Account Manager (n kpl)

Toimivat yrityssuhdemestarin apuna killan yrityssuhteiden ylläpidossa

Yrityssuhdeneuvonantaja (1 kpl)

Edellisen vuoden yrityssuhdevastaava toimii neuvonantajana

TEK yhdyshenkilö (1 kpl)

Vastaa kiltayhteistyöstä TEkin kanssa.

Mediatoimikunta (Viestintämestari)

Huolehtii killan mediatarpeista, kuten dokumentoinnista ja graafisesta suunnittelusta. Järjestää kiltalaisille mahdollisuuden oppia uutta tai harjoittaa vanhoja taitoja pidemmälle.

Somevastaava (n kpl)

Vastaavat killan sosiaalisen median strategiasta ja ilmeestä Viestintämestarin johdolla

Dokumentoija (n kpl)

Taltioivat kameralle killan tapahtumia ja arkistoivat kuvat galleriaan

Graafikko (n kpl)

Tuottavat grafiikkaa killan tarpeisiin

Oikolukijat (n kpl)

Avustavat muita toimikuntia tiedotuksessa.

Bränditoimikunta (Brändivastaava)

Jatkaa killan vuonna 2020 aloitettua brändiuudistusta.

Brändivastaava (1 kpl)

On vastuussa brändiuudistuksen etenemisestä.

Brändääjä (n kpl)

Avustavat brändiuudistuksen toteuttamisessa.

Stigutoimikunta (Stigulantti)

Tekee teekkarikulttuuria edistäviä Telegram stickereitä. Järjestää Stigulaation.

Stigulantti (1-2 kpl)

Johtavat toimikuntaa ja vastaavat Stigulaation järjestämisestä.

Stikkerisälli (n kpl)

Avustavat stigutoiminnassa ja Stigulaation järjestämisessä.

Toimikuntien ulkopuolelta:

Oltermanni (1 kpl)

Toimii killan yhteyshenkilönä laitoksen suuntaan.

Toiminnantarkastaja (2 kpl)

Tarkastelevat killan toimintaa, jotta se pysyisi lain sallimissa rajoissa. Tarkistavat pöytäkirjat ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat eivät voi toimia samana vuonna missään muissa killan vastuullisissa tehtävissä.

Varatoiminnantarkastaja (2 kpl)

Toimivat toiminnantarkastajien varahenkilöinä.

Sijoitusvastaava (1 kpl)

Vastaa killan sijoituksista yhdessä rahastonhoitajan kanssa


Killan hallitus esittää, että vuoden 2022 hallitukseen valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet hallituksenmuodostajan esityksen pohjalta. Hallituksenmuodostaja valitaan 21.10. vaalikokouksen ensimmäisessä osassa ja esitys käsitellään kokouksen toisessa osassa 23.11.2021.

“Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä neljästä viiteentoista (4-15) muuta jäsentä, joihin lukeutuu taloudesta vastaava henkilö ja sihteerin tehtävistä vastaava henkilö”

Mikäli kokous hyväksyy esityksen, on hallituksenmuodostaja valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja esityksessä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Jollei yleinen kokous hyväksy esitystä, on hallituksenmuodostajalla oikeus tehdä yleiselle kokoukselle uusi esitys.

Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes yleinen kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän esityksen.

Hallitus ehdottaa myös, että hallituksenmuodostajan ja sen myötä hallituksen muiden jäsenten lisäksi kiltakokous valitsee vain toimikuntien johtajat ja tietyn osan toimihenkilöistä, sisältäen lakisääteiset toimihenkilöt ja muutaman erikoisviran.

Muut toimihenkilöt valitaan vuoden 2022 hallituksen toimesta toimikuntien johtajien esityksestä. Kaikki hakemukset tehdään samaan google formiin (pl. ISOt, jotka valitaan erikseen keväällä). Toimikuntien johtajat päättävät itse lopullisen valintaprosessin, jonka on oltava kaikille vastaaviin virkoihin hakeville sama. Hallituksen tehtävä on valvoa, että valintaprosessi on reilu.

Olennainen osa ehdotusta on myös se, että kiltakokous myöntää tulevalle hallitukselle valtuuden nimittää toimikuntien johtajien ehdottamat toimihenkilöt jo vuoden 2021 aikana.

Toimikuntiin haku jatkuu vaalikokouksen jälkeen 25.11.2021 asti ja lopullisen toimihenkilörakenteen hyväksyy tulevan vuoden hallitus toimikuntien johtajien ehdotuksista.

5 Likes