Ehdotus Hyvinvointimestarin roolin lisäämisestä Kulttuuritoimikuntaan

(English below)

:sparkles: Heips :sparkles:

Haluaisin ehdottaa muutaman uuden toimaripestin lisäämistä Kulttuuritoimikuntaan: Hyvinvointimestari ja 2-3kpl Hyvinvointivastaavia (name pending).

Näiden uusien toimarien työnkuvaan kuuluisi matalan kynnyksen hyinvointitapahtumien ja -haasteiden järjestäminen opiskeluarjen sekaan. Hyvinvointitapahtumat olisivat holittomia, mahdollisuuksien mukaan ilmaisia, eivätkä vaatisi ilmottautumista. Tapahtumat voidaan järjestää esimerkiksi ASkissa leffailtojen ja hengailujen muodossa.

Nyt saattaa nousta kysymys, että miksi?

Opiskelijaelämä ja kilta-aktiivisuus ovat täynnä monia iloisia ja innostavia asioita, mutta myös haasteita ja kuormittavia hetkiä. Tämän muutoksen tavoitteena on pitää huolta siitä, että hyvinvointi pysyy keskeisenä puheenaiheena ja teemana kiltakulttuurissa. Visionani on ottaa pieniä, mutta merkityksellisiä askelia kohti aktiivisempaa hyvinvointia kaikille aASeille.

AS:n kulttuuritoiminnan tavoitteena on tarjota monipuolisia tapahtumia kiltalaisille ja näen näiden roolien lisäämisen tukevan tätä tavoitetta. Olen huomannut kulttuuritoiminnan suunnanneen viime aikoina yhä enemmän holittomien ja matalan kynnyksen tapahtumien suuntaan. Uskon vahvasti, että tämänkaltaisten tapahtumien uudelleen brändäys ”hyvinvointitapahtumiksi” toisi AS:n kulttuuritoiminalle lisää näkyvyyttä ja aktiivisia osallistujia. Esimerkkinä voin mainita, tänä vuonna vetämäni AS25-toimikunnan järjestämän hyvinvointiviikon saaman positiivisen palautteen osallistujilta, jotka olivat kaivanneet rentoa ja vaivatonta tekemistä tenttiviikon sekaan.

Kiltamme jatkaa kasvuaan, minkä takia on hyvin tärkeää, että tapahtumamme pysyvät monipuolisina, innostavina, sekä vastaavat kiltalaistemme tarpeita ja toiveita. Ehdottamieni uusien toimariroolien lisäys toisi mielestäni merkityksellisiä muutoksia ja tukisi kestävää hyvinvointia koko killalle.

Haluan vielä painottaa, että näiden uusien konseptien tarkoitus ei ole lisätä työtä Kulttuurimestarille, vaan jakaa vastuuta toimikunnan sisällä. On tärkeää, että kulttuuritoiminta toimii tiiviinä yhteisönä, joka yhdessä suunitelee ja toteuttaa erilaisia tapahtumia laidasta laitaan. Uusien ideoiden myötä tulee myös huolehtia, että perinteiset tapahtumakonseptit saavat ansaitsemansa huomion.

Mitä hyvinvointitoimarien toimenkuvaan voisi sisältyä?

  • Hyvinvointiin liittyvät tapahtumat (esim. Hyvinvointiviikko, Telegram-haaste)
  • Järjestää kevennystä tenttiviikoille
  • Jakaa tietoa hyvinvoinnista (kurssit, harjoitukset yms.)
  • Tukea VPJ:tä toimarivirkistyksissä
  • Selvittää, millaista työtä muissa yhdistyksissä tehdään (esim. Prodekon hyvinvointivalmennus ja periodin paketoinnit)

Hyvinvointitoimarien toiminta on ainakin näin aluksi hyvin vapaamuotoista, mikä antaa heille vapauden keksiä uutta, ja toteuttaa omia ideoitaan.

Olen avoin kuulemaan ajatuksianne. Kyssäreitä voi lähettää TG:ssä @Kiiraiitu tai heittää postauksen alle :love_letter:

P.S. Tämä on samalla hakemukseni Hyvinvointimestariksi :innocent:

Kiisuni Helga demonstroimassa Hyvinvointitoimarien tarjoamaa tukea kouluhommien lomaan // My cat Helga demonstrating the support provided by the Wellbeing team during your studies :heart:

//

(Proposal to add Master of Wellbeing to Culture Committee)

:sparkles: Hello :sparkles:

I would like to propose to add a few new committee members to the Culture Committee: a Master of Wellbeing and 2-3 Wellbeing members (name pending).

The job description for these new committee members would include organizing low-threshold wellbeing events and challenges within the study life. Wellbeing events would be non-alcoholic, preferably free, and require no registration. Events could be organized in the form of movie nights and gatherings in ASki, for example.

You might be wondering why?

Student life and guild activities are filled with many cheerful and exciting things, but they also come with their challenges and stressful moments. The goal of this proposal is to ensure that wellbeing remains a central topic and theme in our guild culture. My vision is to take small but meaningful steps toward promoting active wellbeing for all our members. AS’ Culture Committee already aims to offer diverse events to guild members, and I see the addition of these roles as supportive of this objective. I have noticed that our Culture events have been increasingly moved toward non-alcoholic and low-threshold events lately. I strongly believe that rebranding such events as “wellbeing events” would bring more visibility and active participation in AS’s cultural activities. As an example, I can mention the positive feedback received from participants in this year’s wellbeing week organized by the AS25 committee, who were looking for relaxed and effortless activities during exam weeks.

Our guild continues to grow, which makes it crucial for our events to remain diverse, inspiring, and responsive to the needs and wishes of our members. I believe that the addition of the proposed new committee roles would bring meaningful changes and support sustainable wellbeing for the entire guild.

I want to emphasize that the purpose of these new concepts is not to increase the workload for the Master of Culture but to share responsibilities within the committee. It is essential for cultural activities to function as a close-knit community that collectively plans and implements various events. Along with new ideas, we must also ensure that traditional event concepts receive the attention they deserve.

What could be included in the job description for Wellbeing members?

  • Organizing wellbeing-related events (e.g., Wellbeing Week, Telegram challenges)
  • Providing relaxation during exam weeks
  • Sharing information on wellbeing (courses, exercises, etc.)
  • Supporting the Vice Chairperson with retreats
  • Investigating the work done by other associations (e.g., Prodeko’s wellbeing training)

Wellbeing members’ activities would initially be quite flexible, allowing them the freedom to come up with new ideas and implement their own initiatives.

I am open to hearing your thoughts. You can send questions via TG at @Kiiraiitu or comment below :love_letter:

P.S. This is also my application for the position of Master of Wellbeing :innocent:

11 Likes

6/5 ehdotus suosittelisin :handshake:

6/5 proposition, would recommend :handshake:

2 Likes

Heippa Kiira! Mahtavaa, että kiltalaisten hyvinvointia halutaan edistää! Neljä vuotta kulttuuritoimikunnassa pyörineenä, tästä nousi itselle kuitenkin pari kysymystä.

Kulttuuritoimikunnassa tapahtuvat ovat nykyäänkin enimmäkseen hyvinvointitapahtumia. Jos kulttuuritoimikunnan alle perustettaisiin hyvinvointiosasto, mitä hommia ja millaisia tapahtumia kulttuurimestarille ja kisälleille jäisi? Miten tapahtumien järjestämisvastuut jaettaisiin kulttuuritoimikunnan sisällä?

Kulttuuritoimikunta on hyvinkin tekijöidensä näköinen. Kisälleillä on ollut täysin vapaat kädet järjestää tapahtumia, konseptista riippumatta. Miksi siis tarvitaan erillinen hyvinvointimestari kulttuuritoimikunnan alle sen sijaan, että kulttuurimestari ja kisällit järjestäisivät hyvinvointitapahtumia?

Monissa kiltamme hyvinvointitapahtumissa on ollut vähäistä osallistumista. Millä keinoin tätä voitaisiin parantaa? Koetko, että pelkästään tapahtumien uudelleen brändääminen lisäisi osallistujien määrää?

Näetkö, että hyvinvointimestarin roolille olisi myös seuraavana vuonna jatkumoa?

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:llä kulttuurimestaria vastaava rooli on nimeltään ‘hyvinvointimestari’. Pitäisikö meidänkin vaihtaa roolin nimi?

Olisitko tämän jälkeen kiinnostunut kyseisestä hallituspestistä? :'D

Mvh,
avid kulttuuritoimikunta enjoyer
Joonas

2 Likes

Kiitos Joonas hyvistä kyssäreistä! Toivottavasti sain vastattua tarpeeksi perusteellisesti.

Kuten postauksessa mainitsinkin niin AS:n kulttuuritoiminta on ollut viime aikoina hyvinvointipainotteista, mutta mielestäni tämän kaltaiset tapahtumat vaativat oikeanlaisen markkinoinnin tavoittaakseen kohderyhmänsä. Oman ymmärrykseni mukaan kiltalaiset ovat esittäneet yhä enemmän toiveita tällaisista holittomista ja matalan kynnyksen tapahtumista, vaikka sellaisia onkin järjestetty vuoden mittaa. Ideana olisi tavoittaa paremmin potentiaaliset osallistujat, jotka eivät halua mukaan esim. sauaniltoihin, oletuksella että niissäkin alkoholi on suuressa roolissa.

Ehdotukseni liittää Hyvinvointimestari kulttuurin alle, oman toimikunnan sijaan, johtuu juurikin siitä, että tapahtumat ovat hyvin samankaltaisia ja haluan varmistaa tämän roolin toimivuuden sekä tapahtumien suosion ennen isompia muutoksia, esim. oman toimikunnan perustamista. En myöskään näe tarvetta muuttaa Kulttuurimestarin nimikettä, sillä se kuvastaa hyvin nykyistä roolia kiltakulttuurin ylläpitäjänä.

Tällä hetkellä kulttuuritoimikunnassa olevat kisällit olisivat edelleenkin isossa roolissa mukana ideoimassa ja järjestämässä mieleisiään tapahtumia. AS:n kulttuuritoiminalla on myös paljon perinteitä ja toistuvia tapahtumakonsepteja (Konttauskausi, afterworkit, aELECoholi, yms.). En halua näiden unohtuvan tai jäävän uusien ideoiden alle kulttuurimestarin ja kisällien liian työmäärän vuoksi. Hyvinvointimestari ottaisi isoimman kopin hyvinvointiin liittyvistä asioista, sekä varmistaisi hyvinvointitapahtumien toteutuksen. Näen Kulttuuri- ja Hyvinvointimestarien roolit työparina, jolloin päävastuu tapahtumista ei jäisi vain toimikunnan vetäjälle. Kulttuurimestarilla on jo suuri rooli toimikunnan johtamisesta, ulkosuhteiden ylläpitämisestä ja yhteislähdöistä killan ulkopulisiin tapahtumiiin, joten työpari auttaisi huomattavasti pitämään omat kiltalaisemme hyvinvoivina (:D).

Uskon, että roolilla on jatkossakin tarvetta, sillä hyvinvointiteemat ovat tärkeitä ja niiden painotus kilta/teekkarikulttuurissa on yleistymässä.

Mitä tulee hallituspestiin, niin olisin kiinnostunut Kulltturi/Hyvinvointimestarin hommista hallituksenkin puolella, jotta pääsen varmistamaan tämän muutoksen toteutuksen ja jatkuvuuden.

:purple_heart: Kiira

3 Likes